Regulamin

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
71media 
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

71media S.A.
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
kontakt@czytio.pl 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

 

 Regulamin sklepu internetowego

pocketbook-reader.pl obowiązujący wyłącznie do dnia 24.12.2014.r.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Sklep internetowy działający w pod adresem: http://www.pocketbook-reader.pl (zwany dalej „Sklepem”) jest platformą handlową prowadzoną przez: 71media S.A. ul Lelewela 4, 53-505 Wrocław, NIP: 8971795331, REGON: 022313070

2.         Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3.         Za pośrednictwem Sklepu można nabyć przedmioty przede wszystkim w postaci sprzętu elektronicznego oraz publikacje elektroniczne zapisane w formie plików cyfrowych, dostępnych do pobrania (zwane dalej „E-publikacjami”).

4.         Z zastrzeżeniem ust. 5, korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)       Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b)            Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

c)         minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

5.         Zamówienia w Sklepie można składać również telefonicznie  pond numerem:  [71 343 26 15].

6.         Umowa sprzedaży ze Sklepem może być zawarta w języku polskim.

7.         W celu złożenia skutecznego zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).

 

 

§ 2 PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1.         Zamówienia w Sklepie można składać:

a)    za pośrednictwem strony internetowej www.pocketbook-reader.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, w następujący sposób: Klient wskazuje na produkt, którym jest zainteresowany, spośród produktów wyszczególnionych na wyżej wskazanej stronie internetowej, przez wybór polecenia „do koszyka”, a następnie przez wybór polecenia „zamów”, następnie Klient wskazuje sposób odbioru i płatności;

b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [kontakt@pocketbook.pl] wiadomości tekstowej ze wskazaniem produktu spośród produktów wyszczególnionych na stronie internetowej www.pocketbook-reader.pl, którym jest zainteresowany oraz wskazanie ilości produktów, sposobu odbioru i płatności,

c)    telefonicznie pod numerem telefonu [71 343 26 15] (opłata za impuls zgodnie ze stawka operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach od [10:00] do [16:00]. Po uzyskaniu połączenia, Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany (spośród produktów wyszczególnionych na stronie internetowej www.pocketbook-reader.pl), następnie wskazuje sposób odbioru i płatności oraz potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej warunki zamówienia oraz cenę (adres poczty elektronicznej Sklepu podany został w punkcie b).

2.         Informacje o produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

3.         Składając zamówienie Klient wskazuje:

a)    zamawiane produkty oraz ich ilość,

b)    adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury,

c)    formę dostawy,

d)   sposób płatności.

4.         Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty.

5.         W przypadku składania zamówienia drogą telefoniczną cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Sklep w przesłanym za pomocą poczty elektronicznej potwierdzeniu przyjęcia oferty. W celu kontynuowania realizacji zamówienia Klient powinien potwierdzić warunki zamówienia oraz cenę poprzez uruchomienie linku wysłanego do Klienta przez Sklep internetowy.

 

§ 3 CENY PRODUKTÓW

1.        Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy produkcie zawierają podatek VAT 
i podawane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.

2.         Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 6.

3.         Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

4.         Na całkowitą wartość zamówienia składa się:

a)    cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia;

b)   koszty dostawy produktu po dokonaniu przez Klienta formy przesyłki przedmiotu.

5.         Aktualny cennik dostawy znajduje się każdorazowo pod podsumowaniem zamówienia. Koszty dostawy nie dotyczą E-publikacji. Udostępnienie możliwości pobrania E-publikacji jest bezpłatne.

6.         Koszty dostawy są pokrywane przez Klienta, z wyłączeniem ewentualnych promocji określonych odrębnym regulaminem lub innymi postanowieniami umownymi.

7.         Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8.         Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny bądź faktura VAT (według wyboru Klienta).

 

§ 4 DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.         Przedmiot zamówienia nie stanowiący E-publikacji może być -wedle wyboru Klienta - odebrany w siedzibie sklepu we Wrocławiu przy ul. Lelewela 4 bądź wysłany do Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie od 1 – 5 dni roboczych  (tj. z wyłączeniem sobót i niedziel) od dnia skompletowania zamówienia.

2.         Przedmiot zamówienia stanowiący E-publikację po zaksięgowaniu płatności praz Sklep udostępniany jest w formie pliku do pobrania przez klienta bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu po zalogowaniu się na konto użytkownika w zakładce [historia zamówień ebooków]. Pobranie zakupionych E-publikacji odbywa się poprzez łącze internetowe drogą teletransmisji bezpośrednio do pamięci komputera lub innego urządzenia, za pomocą którego następuje pobieranie.

3.         W razie niemożności spełnienia świadczenia, tj. w przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu bądź telefonicznie na podany w zamówieniu numer telefonu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty przyjęcia oferty. W razie niemożności spełnienia świadczenia zobowiązanie wygasa. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 9.

4.         W przypadku, gdy realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa, Klient może zdecydować się na:

a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia) albo

b)   anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie) albo

c)    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka przesyłek).

 

§ 5 PŁATNOŚĆ

1.         Płatność za zamówione przedmioty może być dokonana:

a)   z góry przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu nr [92 1020 5226 0000 6502 0387 5655];

b)   gotówką przy odbiorze przesyłki od operatora pocztowego (w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem);

c)    gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu;

d)   za pośrednictwem serwisu payU.pl.

2.         W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności z pkt 1 d), po zatwierdzeniu formularza transakcji w sklepie pocketbook-reader.pl i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu payU.pl, Klient jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu payU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Systemu payU.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu payU.pl.

3.         Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.         Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może dokonać zwrotu zakupionych produktów niestanowiących E-Publikacji, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niezmienionym. (Wzór oświadczenia Klienta znajduje się na stronie internetowej sklepu w zakładce [wsparcie).

2.         Klient ma prawo odstąpienia od umowy na E-Publikacje:

a)    w każdym czasie, jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone,

b)   Klient, o którym mowa w § 6 pkt 1, w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

3.         Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową powinien zwrócić produkt w takim stanie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał. W szczególności do produktu powinny być dołączone akcesoria, części, instrukcje obsługi, instrukcje montażu oraz inne dokumenty i oryginalne opakowanie.

4.         Zwrot zakupionych produktów do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Zaleca się, aby w przypadku zwrotu zakupionych produktów dołączyć do przesyłki faktura VAT bądź paragon fiskalny.

 

§ 7 REKLAMACJA

1.         Sklep odpowiada wobec Klienta, który jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, za niezgodność z umową produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2.         W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu 
nie ogranicza uprawnień Klienta, który jest osobą fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3.         Reklamacje należy składać na adres: 71media S.A., ul. Lelewela 4 (53-505) Wrocław.

 

§ 9 WARUNKI GWARANCJI

1.         Wszystkie przedmioty sprzedawane w Sklepie są nowe i są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź importera.

2.         Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty.

3.         Gwarancją nie są objęte E-Publikacje.

4.         W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt:

a)   korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu,

b)    korzystając z uprawnień przysługujących mu wobec sprzedawcy a wskazanych w przepisach opisanych w § 7.

 

§ 10 ZWROT PŁATNOŚCI

1.         Zwrot płatności następuje w przypadku:

a)  anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

b)    odstąpienia od umowy.

2.         Sklep dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

3.         W przypadku dokonywania zwrotu płatności za towar, którego zakup potwierdzony był fakturą VAT, wystawiona zostanie faktura korygująca.

4.         W przypadku sprzedaży potwierdzonej fakturą VAT, sklep wystawi fakturę korygującą i wyśle ją Klientowi. Sklep zaleca Klientom, aby odesłali podpisaną fakturę VAT na adres Sklepu.

5.         Klient dokonujący zakupu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej otrzyma zwrot płatności po doręczeniu do Sklepu podpisanej faktury korekty.

 

§ 11 DANE OSOBOWE

1.         Podczas dokonywania rejestracji w Sklepie lub składania zamówienia, Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych identyfikujących podmioty:

a)    w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną: [imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, telefon] (zwane dalej „Danymi Osobowymi”),

b)   w przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: [imię, nazwisko, nazwa firmy, nip, adres, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, telefon].

2.         W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi, Klienci ci zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dla celów realizacji umowy przez 71media S.A. z siedzibą we (53-505) Wrocławiu przy ul. Lelewela 4 w ramach Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem pocketbook-reader.pl oraz potwierdzenie przyjęcia do wiadomości oświadczenia, że: „Administratorem podanych Danych Osobowych jest 71media S.A z siedzibą we (53-505) Wrocławiu. Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy przez 71media S.A. z siedzibą we (53-505) Wrocławiu przy ul. Lelewela 4 w ramach Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem pocketbook.pl. Osoba podająca swoje Dane Osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Dane